Skip to content

Bulunduğunuz Sayfa : Anasayfa
GENEL KURUL İLANI
Çarşamba, 26 Eylül 2018
İSTANBUL BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ
5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim 2018 günü saat 17.00’de Halaskargazi Cad Dr. Şevketbey Sok. Konur Apt K.7 NO.2/12 Şişli- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de, Perpa Ticaret Merkezi 13. Katta bulunan PERSİAD Toplantı Salonu Okmeydanı - İSTANBUL adresinde aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-Açılış ve Saygı Duruşu,
2-Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması,
3-Divan Heyeti Seçimi ve Divana Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
4-Gündemin Oya Sunulması,
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşme Açılması,
6-Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşme Açılması,
7-Yönetim Kurulunun İbrası,
8- Denetim Kurulunun İbrası,
9-Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması,
10-Yeni Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
11-Dilek ve Temenniler,
12- Kapanış.

Devamını oku...
 
YÖNETİM KURULUNDAN ÖNEMLİ DUYURU
Perşembe, 31 Mayıs 2018
Bilindiği üzere Bilirkişilik uygulamaları konusunda 6754 sayılı Yasa kabul edilmiş ve ikincil mevzuat Yönetmelikte Yayınlanmıştır.

Dolayısıyla Yasa ve Yönetmelik gereği Bilirkişi çalışmalarında bir çok konuda yeni uygulamalar getirilmiştir.

Bunlardan en önemlileri Disiplin hükümleri yanında Bilirkişiye verilecek Aylık Dosya Kotası ve Raporun geç verilmesi halinde Bilirkişiye yeni dosya verilmemesi hususlarıdır.

Son Olarak 6754 sayılı Bilirkişi Kanununa ilişkin Yönetmeliğin 52.maddesi gereğince verilen süre içinde raporunu teslim etmeyen Bilirkişiye yeni görevlendirme yapılamayacağına ilişkin maddenin bu hafta başından itibaren uygulanmasına başlanmıştır.

Bu durumda, süresinde raporunu vermeyen ve ek süre talebinde bulunmayan bir çok bilirkişiye hafta başından itibaren yeni görevlendirme yapılamamıştır.

Konu hakkında Derneğimizce girişimler yapılmış, yasada olan bir hükmün uygulanmasına denecek bir şey olmadığı ancak ani ve beklenmedik zamanda yürürlüğe konulan uygulanması nedeniyle adalet açısından mağduriyetler oluştuğu ve Mahkemelerin Bilirkişi görevlendirmesi konusunda sıkıntılar yaşadığı hususları İlgili Makamlara iletilmiştir.

Buna göre, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından konunun değerlendirildiği ve uygulamanın 2018 yıl sonuna ertelendiği duyumu alınmıştır.

Her ne kadar uygulama şimdilik durdurulmuşsa da Bilirkişilerimizin aldıkları dosyalarda raporları istenen sürede teslim etmeleri ve raporun süresinde hazırlanamaması halinde ise ek süre talebinde bulunarak gecikmeye düşmemelerini, ayrıca aylık iş yüklerini Uyap sisteminden her ay takip ederek diğer heyet üyesi tarafından alınan dosyaların akıbetlerini takip etmelerini önemle belirtir,
Bilirkişilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.


YÖNETİM KURULU
Devamını oku...
 
2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI
Pazartesi, 12 Mart 2018
Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nca 2018 yılında yapılacak 2. dönem bilirkişilik başvuruları ve yeniden düzenlenen bilirkişilik uzmanlık alanları ile ilgili bir duyuru yayımlanmıştır.

Bu duyuruda özellikle hukukçuların bilirkişilik yapabileceği yeni alanlar da listeye eklendiğinden, üyelerimizin ve yeni dönemde değişik dallarda başvuru yapmak isteyenlerin konuyla ilgili olarak aşağıdaki duyuru bilgilerine sunulmuştur.

Bu duyuru başvuruya hazırlık amacıyla yayınlanmış olup başvuru tarih ve sürecinin ileriki tarihlerde açıklanacağı belirtilmiştir.

Listedeki aranan koşulları taşıyanların başvuruda ibrazı zorunlu Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası için öncelikle tespit edilen kurumlardan Bilirkişi Temel Eğitimine katılarak belgelerini almaları gerekmektedir.

Ayrıca ilk kez “Nitelikli Hesaplamalar” (Kod:65) uzmanlık alanı açılmış, hukukçu bilirkişilerin hesaplama konusundaki belgeleri ve bu konuda bilirkişilik yaptıklarını belgelemeleri halinde listeye kayıt edilebileceği belirtilmiştir.
Hayırlı olmasını dileriz.

YÖNETİM KURULU

Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarıyla Aranan Nitelikleri gösteren yeni listeler için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
 

2018 YILI
2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

Daire Başkanlığımıza gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2) yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.

EK:1- Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
EK:2- Aranan Nitelikler
Devamını oku...
 
BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANI İZZET BAŞARA 08 OCAK 2017 PAZARTESİ SAAT 15.30’DA TRT HABER'İN KONUĞU
Pazartesi, 08 Ocak 2018

Bilirkişilik Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yeni yapılanma ve bilirkişilik kurumuyla ilgili uygulamalar konusunda Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet BAŞARA 08 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 15.30’da TRT HABER konuğu olarak çeşitli açıklanmalarda bulunacaktır.

Üyelerimizin ve konuyla ilgilenenlerin bilgisine sunarız.
YÖNETİM KURULU
Devamını oku...
 
2018 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ
Pazartesi, 01 Ocak 2018
İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU’NDAN 2018 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU

1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi ekte yayımlanmıştır.

2.Yayımlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir.

3.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

4.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre; Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yeralan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.

5.Liste dışından yapılan görevlendirmelerin UYAP a kaydı bölge kurulumuz tarafından yapılacağı için, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinin ilgili bentlerinde yer alan şartlar ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 6754 S.K.’un 6/2-a,b maddelerinden kaynaklanan yetkisi kapsamında yayımladığı uzmanlık alanları ve bu alanlar için aranan kriterlere bakılarak gerekli şartları taşıyanlar UYAP’a kayıt yapılabilecek, gerekli şartları taşımayanlar bakımından rapor aldırılmış olsa dahi UYAP’a kayıt yapılamayacaktır. Bu nedenle görevlendirmelerde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesi, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. Maddesi ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/2-6 maddelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

6.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir.

7.Yayımlanmış olan bu listede her zaman için ekleme ve çıkarma yapılma durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP tan veya kurulumuzun internet sayfasında yayımlanan güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

2018 BİLİRKİŞİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Devamını oku...
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 21 - 25 Toplam: 61
2022 YILI KESİN BİLİRKİŞİ LİSTELERİ AÇIKLANMIŞ OLUP EKTE LİSTEDE YER ALIP ALMADIĞINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ. 2022 YILI KESİN BİLİRKİŞİ LİSTELERİ
Yaşar Aslan Skytürk canlı yayında
Derneğimizin Onursal Başkanı Yaşar ASLAN
22.12.2010 tarihinde Skytürk
TV'de canlı yayın konuğu olarak
bilirkişilik konusunda açıklama-
larda bulundu... Yayını izlemek
için resmin üstüne tıklayınız...

Makaleler

Bu Sitede Ara

Site İstatistikleri

Ziyaretçiler: 1814616

Kimler Sitede