Skip to content
Bulunduğunuz Sayfa : Anasayfa
2015 BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI BAŞLADI...
2015 Yılı Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları açıklandı !!

DUYURU

T.C.
İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Sayı :2014/18666 Muh
Konu:2015 Yılı Bilirkişi Listeleri İlanı

 

İ L A N

12/01/2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ve gerekse 04/12/2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan 25832 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek bilirkişi listesine başvurmak için, başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

 

A.Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları :

 

1-Başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek Ceza Bilirkişi Listesi için)
2-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK'ya göre düzenlenecek Hukuk Bilirkişi Listesi için)
3-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
4-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
5-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
6-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
7-Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
8-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
10-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

11-5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek Ceza Bilirkişi Listesine başvuru yapmak isteyen Tüzel kişiler için;
a)Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak,
12-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin İstanbul Adliyesi Resmi Sitesi olan http://www.istanbul.adalet.gov.tr/ adresinde Duyurular bölümündeki ilanda yer alan Başvuru Formunu doldurduktan sonra çıktısı ve gerekli diğer belgeler ile birlikte 01 Ekim - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına İstanbul Adalet Sarayı içerisinde-3.(eksi üç) katta Adli Sicilin yanında bulunan A1-3B16 nolu odaya bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
13-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi Nitelikli Elektronik İmza kullanılarak UYAP Bilirkişi Portalı üzerinden de yapılabilir. UYAP üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanmalıdır. Daha sonrasında başvuru tarihleri içerisinde belgelerin asılları veya onaylı örnekleri Komisyon Başkanlığına gönderilir.

B. Başvuru için Gerekli Belgeler :

1-Başvuru Formu ve Adres Beyanı (01/10/2014 tarihinden itibaren İstanbul Adliyesi Resmi Sitesindeki başvuru ve adres beyanı alınacak 2 sayfa çıktı)
2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
3-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)
4- 2 adet fotoğraf (Ceza Bilirkişi Listesine kayıt olmak isteyenler için)
5-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
6-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
7-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
8-Tüzel kişi başvurularında; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir resmibelge istenmektedir. Tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin ilk 7 maddede sayılan bireysel başvuru evraklarını eklemek suretiyle yapmaları, yapılan bireysel başvuru sırasında düzenlenenbaşvuru formundan bir suretin de tüzel kişi başvuru formunun altına eklenmesi gerekmektedir.

C. 2014 Yılı Bilirkişi Listelerinde Yer Alanlar için Başvuruda Sunacakları Belgeler :

2015 Hukuk Bilirkişi Listesine dahil olmak isteyenler; 01/10/2014 tarihinden itibaren 2014 yılı bilirkişi listesindeki sıra numaralarının başvuru formundaki ilgili alana yazdıktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve adres beyanı evrakları ile 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen evrakların (1-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için; meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir(1) ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi, 2-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı disiplin belgesi,) getirilmesi gerekmektedir.
2015 Ceza Bilirkişi Listesine dahil olmak isteyenler; 01/10/2014 tarihinden itibaren 2014 yılı bilirkişi listesindeki sıra numaralarının başvuru formundaki ilgili alana yazdıktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve adres beyanı evrakları ile 2 Adet Fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.

D. Bilirkişilik Başvuru Alınması, Değerlendirilmesi ve Müteakip İşlemler:

1-Bilirkişi başvuruları İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde 01/10/2014 tarihinden itibaren doldurulan başvuru formu ile İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -3.(eksi üç) katta Adli Sicilin yanında bulunan A1-3B16 nolu odaya bizzat yapılacaktır. UYAP üzerinden nitelikli elektronik imza ile de başvuru yapılabilecek olup bu durumda da evrakların yine Komisyon Başkanlığımıza bizzat iletilmesi gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak vedeğerlendirilmeyecektir.
2-Bilirkişi başvurularına gelen bilirkişi adayları, 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve "Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalkmış hukuk alanları ile hesap bilirkişiliği gibi alanlar dışında, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez." denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmemesi durumunda Komisyon Başkanlığımızca ilgili alanın uzmanlık alanlarından çıkartılması yada başvurunun reddine karar verilebilecektir.
3-Ceza Mahkemeleri Listesi ve Hukuk Mahkemeleri Listesi için aynı anda başvuru alınacak olup, bilirkişi adayları her iki listede de yer almayı seçebileceklerdir. Bununla ilgili olarak başvuru formunu doldurduğu sırasında hangi bilirkişi listesine kaydolmak istediğini işaretlenmesi gerekmektedir.
4-Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak bilirkişi adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
5-2014 Yılı bilirkişi listelerinde bulunanlar; 2015 Yılı bilirkişi listelerinden sadece Hukuk Bilirkişi Listesi için başvuruda bulunmuşlar ise yemine katılmaları zorunlu değildir.
6-Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 1 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde vewww.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçları ilan edilecektir. İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi iki) Katta bulunan Konferans Salonunda 08/12/2014 ile 17/12/2014 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, TABLO-1'de belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması önemle duyurulur. Belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecektir.

TARİH

Saat 11.00

Saat 14.00

Saat 16.00

08 Aralık 2014 Pazartesi

Başvuru numarası 1-400 arası olan adaylar

Başvuru numarası 401- 800 arası olan adaylar

Başvuru numarası 801- 1200 arası olan adaylar

09 Aralık 2014 Salı

1201 - 1600

1601 - 2000

2001 - 2400

10 Aralık 2014 Çarşamba

2401 - 2800

2801 - 3200

3201 - 3600

11 Aralık 2014 Perşembe

3601 - 4000

4001 - 4400

4401 - 4800

12 Aralık 2014 Cuma

4801 - 5200

5201 - 5600

5601 - 6000

15 Aralık 2014 Pazartesi

6001 - 6400

6401 - 6800

6801 - 7200

16 Aralık 2014 Salı

7201 - 7600

7601 - 8000

8001 - 8400

17 Aralık 2014 Çarşamba

8401 - 8800

9201 - 9600

9601 ve üstü

Tablo-1

8-Yemin töreni esnasında bilirkişi adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnini isim soy isim başvuru numarası yazarak imzalamaları istenecek olup bu imzalı yemin metni bilirkişi dosyasına eklenecektir.
9-Yemin eden bilirkişilerden oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza / Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

 

E. İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları :

Adli Tıp, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Aktüerya, Ambalaj Tasarımcısı, Arkeolog, Ateşli Silahlar, Avrupa Patent, Ayakkabıcı, Balistik, Banka Müdürü, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Basın-Yayın, Belge İnceleme, Bestekar, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Bilişim, Bina Yöneticiliği, Biyolog, Cd-Dvd Çözümleyici, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Çevre Ve Orman Mühendisi, Değerli Taş, Deniz Kirliliği, Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Doğum Uzmanı-Ebelik, Dudak Okuma, Eczacı, Edebiyat, Ekonomist, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı, Emniyet Müdürü, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Eski Eser, Eşya Değer Tespiti, Ev Ekonomisi, Farmakolog, Fen Memuru, Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku, Film Ve Sahne Aktörleri, Film Yapımcısı, Film Yönetmenleri, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık, Gastroloji, Gayrimenkul Değerleme, Gazeteci, Gemi İnşa Mühendisi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Kaptanı, Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Mühendisi, Genel Cerrahi, Genetik Mühendisi, Gıda Mühendisi, Gıda Toptancısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Göz Hastalıkları, Grafik Tasarımcı, Grafiker, Grafoloji, Güfteci Söz Yazarı, Gümrük Mevzuatı Ve Kaçakçılık, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Güzellik, Haberleşme Mühendisi, Halı, Halkbilimci (Forklor), Harita Ve Kadastro Mühendisi, Hasar Eksperi, Hattat, Havacılık Ve Sivil Havacılık, Hazır Yemek Üretim, Hesap Bilirkişisi, Heykeltraş, İç Hastalıkları, İç Mimar, İktisatçı, İletişim Mühendisi, İmar Kirliliği, İmkb Ve Spk, İnsan Kaynakları, İnşaat Mühendisi, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik, İşletme Mühendisi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kağıt Ürünleri, Kalp Ve Damar Cerrahi, Kardiyolog, Kardiyoloji, Kimya Mühendisi, Kitap Yayıncılığı, Konfeksiyoncu, Konser Organizatörü, Kontrol Mühendisi, Kostüm Yapımcısı, Kot Taşlama İşçilerinin Yakalandığı ?Silikozis? Hastalığı İçin Görüş Alınabilecek Uzman, Kozmetik, Kriminoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Kütüphane, Lojistik, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Matematik, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir, Mücevher Yapımcısı, Müellif-Yazar, Müzik Yapımcısı, Narkotik Maddeler, Nota Yazarı, Optisyen, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Orman Mühendisi, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf Ve Adet Hukuku İle Yürürlükten Kalkmış Hukuk, Parfümeri, Parfümeri Satıcısı, Pastahane İşletmecisi, Pastane İşletmecisi, Patent Memuru, Patent Müşaviri, Patent Vekili, Pedagog, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol Ve Ürünleri, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarı, Pilot, Pilot Eğitmeni, Profesyonel Fotoğrafçı, Psikiyatrist, Psikolog, Radyo Sahne Rejisörü, Reklam Acentesi Yetkilisi, Reklam Ve Tabela, Reklam Yazarı, Reklamcı, Renk Ayrımcı, Resim Karşılaştırma, Ressam, Roman Yazarı, Saat Tamircisi, Saatçi, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne Dekoru Yapımcısı/Tasarımcısı, Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Sanat Tarihçisi, Sayıştay Denetçisi, Serbest Mimar, Ses Sanatçısı, Seyahat İş Ve İşlemleri, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sosyal Hizmet, Sovtaj, Su Ürünleri Mühendisi, Şapka Yapımcısı, Şehir Plancısı, Takı Tasarımcısı, Tapu Kadastro, Tarım Ve Ziraat, Tasarımcı, Tasfiye Hukuku, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Telif Hakları, Terzi, Tesisatçı, Tıp Doktorları (Tüm Alanlar), Ticaret Hukuku, Ticaret Ve Sermaye Piyasası, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Trafik Kazaları, Tse Uzmanı, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Tv Program Yapımcısı, Ulaştırma Ve Uluslar Arası Taşımacılık, Unlu Şekerleme İmalat, Uyap Yazılım, Üretim Mühendisi, Üretim Mühendisi, Vergi, Veri Tabanı, Veteriner, Vokalist, Web Tasarım, Yabancı Hukuk, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Yazar, Yazılım Mühendisi, Yeminli Mali Müşavir, Ziraat Mühendisi, Züccaciye.

 

F. İlanın Duyurulması

1-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,
a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,
c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,
d-İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Gıda Mühendisleri Odası, İstanbul Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Gemi Mühendisleri Odası, İstanbul Tekstil Mühendisleri Odası, İstanbul Petrol Mühendisleri Odası, İstanbul Şehir Plancıları Odası, İstanbul Mimarlar Odası, İstanbul Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İstanbul Fizik Mühendisleri Odası, İstanbul Orman Mühendisleri Odası, İstanbul İcmimarlar Odası, İstanbul Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve İstanbul Meteoroloji Mühendisleri Odası'na yazı yazılarak, ilanımızın ve ilanımız ekinde bulunan belgelerin birer suretlerinin belirtilen odalara GÖNDERİLMESİ,
e-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2014 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı YAZILARAK DUYURULMASI,

 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR. 25/09/2014

 

Başkan
Üye
Üye
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
Hadi SALİHOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi

 

 

Ek-1 : Bilirkişi Başvuru Formu için tıklayınız

EK-2 :Tüzel Kişi Başvuru Formu (tıklayınız)
 
2016 YILI KESİN BİLİRKİŞİ LİSTELERİ AÇIKLANMIŞ OLUP EKTE LİSTEDE YER ALIP ALMADIĞINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ. 2016 YILI KESİN BİLİRKİŞİ LİSTELERİ
Yaşar Aslan Skytürk canlı yayında
Derneğimizin Onursal Başkanı Yaşar ASLAN
22.12.2010 tarihinde Skytürk
TV'de canlı yayın konuğu olarak
bilirkişilik konusunda açıklama-
larda bulundu... Yayını izlemek
için resmin üstüne tıklayınız...

Makaleler

Bu Sitede Ara

Site İstatistikleri

Ziyaretçiler: 1437257

Kimler Sitede

Şu anda 1 misafir bağlı