Skip to content
Bulunduğunuz Sayfa : Anasayfa
30 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28070
                                                                         TEBLİĞ

Adalet Bakanl
ığından:

                                   HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak
             MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Bilirkişi ücreti
             MADDE  3 (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

 
             Giderler
 
             MADDE 4 (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

             Bilirkişi ücretleri
             MADDE 5 (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
 
a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için  150,00 TL.
b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için  150,00 TL
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL
d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL
h) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL.
             
            
(2) Dava, mahkemece hangi s
ıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

             Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret
             MADDE 6 (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

             Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması
             MADDE 7 (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

             Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
 
             MADDE 8 (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

             Ücretin ödenmesi
             MADDE 9 (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

             Uygulanacak tarife
             MADDE 10 (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

             Yürürlük
             MADDE 11 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.