Skip to content

Bulunduğunuz Sayfa : Anasayfa arrow Tüm Makaleler arrow SÜRESİ BİTEN LİMİTED ŞİRKETLERDE SÜRE UZATIMI

Süresi dolan limited şirketlerde süre uzatımı ile ilgili, “Şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığının tespit” raporu ve çalışmaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

                                                                       ORHAN TOHMAN

                                                               Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

 

 

Şirketin Süre Uzatımında İstenen Rapor Örneği

ŞİRKETİN FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ VE TASFİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMADIĞININ TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU 

   Raporun Tarihi ve Sayısı:    00 /00 /2007     –  SMMM-12345

 1- İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN

    Adı ve Soyadı                      :

    Bağlı Olduğu Oda                 :

    İş Adresi ve Telefonu           : 

    Ruhsat No.                         :   

    Büro Sicil No                       : 

    Vergi Dairesi Hesap No         :

 2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN 

    Ünvanı                              :  

    Adresi                               : 

    Ticaret Sicil Numarası           :

    Vergi Dairesi Hesap No         : 

    Sermayesi                          :  

 3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

       a)Tespitin Yapıldığı Yıla Ait defterler

     Yılı    Yasal Defter Nevi’i               Noter                                    Tarih No.

       b)  Ana Sözleşmenin Yayınlandığı Yıla Ait Defterler

     Yılı    Yasal Defter Nevi’i               Noter                                      Tarih No. 

 4- ŞİRKETİN FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ VE TASFİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMADIĞINA İLİŞKİN BELGELER

 T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN yapılacak sorgulama.

  5- İNCELEMELER 

  Ticaret Sicili Memurluğu incelemesi …:

 1)   Şirketin sermayesi                - YTL olup,tescili … /…/…. Tarih ve ….. sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ….. sayfasında ilan edilmiştir.

 2)     Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 49 yıl olup, …/…/….tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan tescil edildiği ilan olunmuştur.

Bu tespit ile Şirketin süresi  …/…/…. tarihinde dolmuştur.

 3)      …/…/….  Tarihinde İstanbul Ticaret Odasından faaliyet belgesi ile sicil bilgileri alınmış ve sonuç olarak faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemine başlanmadığı tespit olunmuştur.

 4)  T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NUN …/…/…. tarih ve  (perpa) no.lu ilan metni ile adresinin ticari merkezi olduğu tespit edilmiştir.

  İstanbul Ticaret Odası incelemesi ...: 

 İstanbul Ticaret Odasından …/…/…. tarihinde alınan sicil bilgileri ile ilgili belgede mevcut ünvanı ile kaydının ve faaliyetinin  devam ettiği ve  borcunun bulunmadığı belirlenmiştir. 

 Belge..:www.ito.org.tr internet sayfasından şirket bilgilerinin görüntüsü 

  Vergi Dairesi incelenmesi …:

 Vergi dairesi …: 

 Sicil No. …….…: 

1-     Kurumlar vergisi beyannamesi  … /…/…. tarih ve …… no’lu tahakkuk fişi ile verilmiştir.

2-     Geçici vergi  …/…..  dönem beyannamesi …/…/…. tarihinde …… no’lu tahakkuk fişi ile verilmiştir.

3-     Katma Değer Vergisi …/….. dönemi beyannamesi …/…/….. tarih ve …… no’lu tahakkuk fişi ile verilmiştir.

4-     Gelir stopaj (Muhtasar) …/….. dönemi beyannamesi …/…/….  tarih ve ……no’lu tahakkuk fişi ile verilmiştir. (Yukarıdaki vergi dairesi incelemelerinde süre bitiminden itibaren olan bilgiler yer almalı.) 

5-  Satışlara ait  son faturaları …/…/….. tarih ve …… no’lu olup yevmiye defterine …/…/….. tarih ve …… yevmiye  no’su ile kayıtlıdır.

6-  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …/…/….. tarihli cilt No: … , Sıra No: … sayılı yoklama fişi ile adresinde faaliyetine devam ettiği ve çalışanının bulunduğu/bulunmadığı  tespit edilmiştir.    

  Sosyal Sigortalar Kurumu incelemesi …:

  İşyeri SSK Sicil No. ….:  

  …/2007 döneminde … adet çalışanlarına ait SSK bildirgesi …/…/…..-WEB- …….. fiş no’su ile verilmiş olduğu tespit edilmiştir.  

  Mali Müşavirlik incelemesi …:

 TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ Seri: …. , Sıra No: …. ile …… yılına ait Serbest Muhasebeci/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sözleşmesinin yürürlükte olduğu tespit edilmiştir.

  6- SONUÇ

   İl/İlçe ………………………….. adresinde, şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı tespit olunmuştur. 

   İşbu rapor …/…/….. tarihinde tarafımdan iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

                                                                              Saygılarımla,

                                                                            SMMM kaşe-imza

 

 

 

 

 Rapor düzenlenmesi için yapılacak ön çalışmalar 

 

1-     Ticaret sicili memurluğundan veya Ticaret Odasından alınacak faaliyet belgesi.

2-     Ticaret odasından şirket için internet ortamında yapılacak sorgulamalarda  alınacak belgeler.

3-     Sürenin bitim tarihinden bugüne kurumlar, geçici, katma değer, muhtasar vergi beyannameleri ve tahakkuk fişleri.

4-     Satış faturalarına yer verilerek son kesilen fatura bilgileri ile birlikte defter kayıt bilgileri.

5-     Vergi Dairesince yaptırılabilirse veya varsa yoklama tutanağı bilgileri.

6-     SSK yönünden çalıştırdığı personellere ait verilen bildirge tahakkukları.

7-     Serbest Muhasebeci/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sözleşmesi.